Jüdeer artiikel "Hans Andreas Carstensen" as eksklusiif aw't Nordfrasch Wikipedia!

Hans Andreas Carstensen - tuläid di 3. August 1852 önj Naibel, störwen 1917 önj Flansborj.

Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Hans Andreas Carstensen“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Hans Andreas Carstensen“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Hans Andreas Carstensen“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
Täkst aw mooringer frasch


Hi wus lung schöljmäister önj Åktoorp. Hi heet uk dachte schraawen.

Dachte Bewerke