Iarst Marcellusflud

Wiki letter w.svg
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Iarst Marcellusflud“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Iarst Marcellusflud“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Iarst Marcellusflud“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Di artiikel Iarst Marcellusflud (1219) jaft at noch ei. Luke iarst ans diar: