Di artiikel jaft at noch ei. Luke iarst ans diar:

Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „County“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „County“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „County“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
Muardüüdag artiikel - Artiikelnoom me muar üs jen Meening "County"