Dåt beest as freese önjt hüs

Täkst aw mooringer frasch


Dåt beest as freese önjt hüs as en teooterstuk foon Nis Albrecht Johannsen di ålere. Dåt wörd 1968 önj e Friisk Kameedibibleteek Nr. 1. foon e Nordfriisk Instituut önj Bräist ütdänj.

Dåt beest as freese önjt hüs. (Wanlik hüüs)

Dåt stuk spaalet önj en grut frasch toorp for moinäi soowenti iir.
Önj dåt stuk treese ap:
1. Siiwert Naskens, en tamermoon
2. Ankatreen
3. Leenemarii - sin biise doochterne
4. Brooder, san gesal
5. Boi Nikels, en riken böre
6. Riklef, san saan
7. Hinerk Lütjens, en üüljen moon, iirtids büknacht bai Boi Nikels
En schuchten dörnsch ma köögen- än piiseldöör; deerönj en grut än uk en latj scheew än hu stoule; awt uuch en klook än hu bile.

Literatur Bewerke

  • Friisk Kameedibibleteek Nr. 1., Nordfriisk Instituut, Bräist, 1968. 52 side.