Täkst aw mooringer frasch


Di latje prins as jü frasch ouerseeting foon dåt frånsch bilebök "Le Petit Prince" foon Antoine de Saint-Exupéry (New York, 1943). Dåt bök as ma da bile foon e ferfooter ouerseet wörden tu't frasch foon Ingo Laabs un tu't fering foon Antje Arfsten ("De letj prens"). Dåt bök "Le Petit Prince" as eeder 140 oudere spräke ouerseet än as 1998 uk ouerseet tu't weestfrasch foon Jacobus Quiryn Smink, di 2010 uk dåt bilebök "Struwwelpeter" eeder't weestfrasch ouerseet heet. "Di latje prins" as önj 2009 ouerseet wörden önj't saaterfrasch foon Margaretha Grosser, jü önj 2010 uk dåt bilebök "Struwwelpeter" eeder't saaterfrasch ouerseet heet.

Antoine de Saint-Exupéry
Margaretha Grosser ma "Die Litje Prins"

Üt dåt bök

Bewerke

Et reef sää tu di Prins:

"Adjiis", sää et reef. „Heer as min hiimlikhäid.
Dåt as hiilj iinjfåch: Huum schucht mån mat hart gödj.
Dåt, wat wörklik wichti as, dåt koon huum ai ma e uugene siinj.“

Ütgååwen

Bewerke

Ferbininge ääder büte

Bewerke
  Wikimedia Commons hää bilen of filmer tu: Antoine de Saint-Exupéry