Nordfriisk Instituut

(Widjerfeerd faan NFI)
Söl'ring


Dat Nuurdfriisk Instituut seet ön Bräist. Hat es 1964 fan di Friisk Menerhair bigent uuren, en dit skul en weetenskepelk fundiaret Stair wiis, hur ali Friisen hengung ken.

Logo fan't Nordfriisk Instituut.

Dit diar Instituut es fan nemen ofhengig. Et fo sin Jil fan biiring, di Deensk en di Dütsk Sir.

Di Sen fan't Instituut Bewerke

Di Āpgaawen fan di diar Lir sen:

  • Di Forskelig Spreekwiisen en Skriivwiisen fan't Friisk ütfinj en āpskriiv,
  • Ual Kraam (Fuar't Miist Popiiren en Boker) forwaari,
  • Boker en Forklaaringen töhopstel en ütdö,
  • Alis, wat me friisk Kultuur tö dön heer,
  • Fraagen fan Lir, wat me Friisk aarberi wel, biswaari,
  • Dāten en Fakten fan di Ütwanering töhop fo.

Dat Nordfriisk Instituut heer en gurt Bokerii, hur em ual en nii Friisk Boker önluki en somtirs uk mefo ken.

Töhopaarber Bewerke

 
Dat Nuurdfriisk Instituut bi di Süđerstraat ön Bräist.

Dat Nuurdfriisk Instituut aarbert me di üđer Iinrochtingen töhop, wat fuar di Friisk Spraaken en Kultuur diar sen, sa üs:

Luki uk jir Bewerke