Täkst aw Madelgoosherder freesch


Am e artiikel åw Hoolmer Freesch tu leesen, wee sü goud än klik heer.

Säänebel oon Noordfreeschlon

Säänebel äs en gemiine oun Gooshiird oun Noordfreeschloun.