Hoodütjwool eeben maage
Bi't efterlukin as noch ei ales klaar wurden.


— 12 — —12.- fordt, do -dö at höm Jil’ me, dot hi iiüs en Text! Brün-Sokker, en en Tenk Koffibuonnen - - - G. Of en Tenk Hingst-Buaunen. P. En en Tenk Risgrot, en en Tenk P-lummen. G. Joo wes, ol di Tenkfollen. P. En en Rolli Netteldok, en en Rolli Koomer- dok, en so wat san ork Slog tüs stjüürd. En wart dit da forbrükt es, da let wü muor bring. G. Joo dit es niin Wun«ner. P. J! hööpi, so skel wü me dit Jil’ nog Jour- lung iit knm. G. An meenst dog! Sagt. Man nü" wel ik Di doolkenst üp üd«er Uurden bring, so welk. P. En da en üd«er Joor forkoopi wü di Kreidter, en se·t dit Lön’ öu Puon’. G. Joo Food«er, ol wat Di man tinkdt. Jst nemdi- en ual’ Sköi«-i-el ön Hun’, fis date dejr me fuurdt"« gnug wel, en seid’ sagt: Wan wü nü dog so bigen we! tö lewwin, da es dit uol’ Fot üüs ük et lc·nger meins nog, so est ek. Leb et iit Hun’ fa.al, en seid’ gurdi-em: UUha dog, wat ko·m ik de-jr tö! P. Sisoo1 tjü1 tjü! tjü! Dejr liid’ dit nü ol wed«er. Dü best dog nöndt muor bi1ruud. G. Jk küdt ek help Faod«er, wonk uk üpsteid störten) skul’, so küdk ek! P. War ek help, wat ek help! Dejr est do wel me!