Text:Am eenmen bai e wäile

Täkst aw mooringer frasch


Am eenmen bai e wäile

Di wäile rout, e föögle släipe
än driime swätj önjt hiimlik neest.
Dåt junket ål, en hådern schamer
as bloot tu siien jant önj et weest.

Di wäile rout, üt gjars än räide
der hiirt huum nuch en liisen sung.
Ik mårk et wälj, di wal de seede:
Good as de näi, wees mån ai trung.

Di wäile rout, e stääre scheene
sü wanlik foon e hamel dil
än späägle jam önjt wååder wider
än mååle deer en wiili bil.

Di wäile rout, gåns stal än friidlik
as't trinam un'r e huuge dik,
än üt et wååder steecht e daue
än sliiret uuk me am e siik.

Di wäile rout, en stalen freese
än trååst tjucht önj min hart heerin:
"Täiw mån en lait, jeew de tufreese,
kamst uk tu rou, bast bål heer wään."


Nis Albrecht Johannsen