Bökingharde.png Täkst aw mooringer frasch


Min Haimat

Önj min haimat as et gödj,
weer jam schafte eeb än flödj,
weer jam lunge dike tiie,
weer da wite föögle fliie,
weer dåt följk heet roui blödj!
Önj min haimat as et gödj.

Önj min haimat as me wälj,
wan ik gung ouert eekerfälj,
wan ik strääg döör gräine kuuge,
weer's önj slüütj än kööle uuge,
weer dåt råpssädj schint as gölj.
Önj min haimat as me wälj.

Eeftr'e e haimat stoont man san,
wan ik önj e fråmde ban;
dan hääw ik sü'n ouerlånsch lingen,
wat ik uler fou betwüngen,
än ik hiil ünluklik ban.
Eeft'r e haimat stoont man san!

Joo, e haimat as min beest,
nint as bäädre, ååst än weest.
Deer åliine as man freese,
deer mäi ik am liifsten weese,
deer mååstärwe ik uk tuleest.
Jåå, e haimat as min beest!

Katharine Ingwersen