Söl'ring


„Wikipedia, Di frii Ensiklopedii“ es ön't Nat öner www.wikipedia.org tö finj, üp Dütsk öner de.wikipedia.org.

Des Websir uur fan di Wikimedia Foundation Inc. önberen, wat bi dat Florida Department of State, Division of Corporations öner di Numer N03000005323 iinskrewen es. Di Wikimedia Foundation es en Stifting eeđer't Rocht fan di US-Bundsstaat Florida. Wan wat tö bisnaki es, da sket Dü des me Lila Tretikov. biraili, wat uk di Designated Agent ön di Sen fan di Digital Millennium Copyright Act es.

Wikimedia Foundation Inc.
149 New Montgomery Street
Floor 6
San Francisco, CA 94105
United States of America
Telefon: +1-415-839-6885
E-Mail: info-de@wikimedia.org
Fax: +1-415-882-0495
Website: wikimediafoundation.org

Wan Dü wat fraagi of en Interview maaki wet, da kenst Dü uk hol jen fan di Nuurđfriisk Meaarberers fraagi, biluki diartö Wikipedia:Kontakt (Dütsk) en Wikipedia:Presse (Dütsk).

Wat sket Dü biachti?

Wikipedia es en frii Ensiklopedii. Muar au des Projekt kenst Dü üp di Sir Aur Wikipedia sa üs iin ön di Ensiklopedii-Bidrach aur Wikipedia lees. Di Biteekning „frii“ meent, dat Wikipedia-Bidrachen frii litsensiaret sen. Em mut diareeđer alis priwaat oder kommertsiel binüti, wat em jir fent. Hur'ling dat ginau funktsjoniaret, staant langsen diarbi: GNU-Lizenz für freie Dokumentation of Creative-Commons-Lizenz by-sa-3.0.
Wan di Lir wat hoogstjüüri, ken di diarfuar forskelig Aarten binüti, en dö dit frii. Em skel langsen gur döörlees, hur'ling di Datei friidönen es. Biluki uk Wikipedia:Lizenzrocht.

Biluki uk dat Binütingsrocht fan di Wikimedia Foundation.

Daatensjuts

Wiis sa gur en biluki di Daatensjutsbiskiir fan di Wikimedia Foundation en di üđer Henwiisen tö di Daatensjuts.

Dat Risiko, wan wat skrewen uur

Skriiwers

Ali Wikipedia-Skriiwers fo Biskiir, dat di alis, wat ja tö des Natsir tödö, eeđer jaar beest Weeten en Giweeten āpskriif skel. Wat iin ön di Wikipedia staant, dat heer ein Gimiinskep ütaarbert, en dit kontroliaret uk nemen üs jam salev. Ark Bidrach ken fan arkenjen foranert uur. Senerk Bidrachen, wat sa ütse, üs wan di töögen Rochten (Sa üs Urheber-, Forwertings-, Menskenrochten) gung, ken söner Biskiir iinfach wechmaakit uur. Arkjen staant fuar dat, wat hi skrewen her, gans aliining iin. Di Wikipedia bihalt dat Rocht, olterslemi Skriiwers üttösmit.

Leeser

Di Struktuur fan di Wikipedia es iipen. Diaraur ken't pasiari, dat en Bidrach olter ual of somhur forkiirt skrewen es, of dat em ek muar keen ken, hurme di Bidrach töhophangt. Mesken es en Bidrach uk olter kuurt.
Di ensiklopeedisk Bidrachen ön di Wikipedia skel juu help en liir wat diartö. En Reer skel di ek dö.
Dat Risiko, wan jen alis liift, wat jir staant, ken di Skriiwers ek draii en di Wikipedia uk ek.
Biluki diartö uk di Biskiir aur Rochtsthemen en di Henwiis tö Themen aur di Sünhair.

Administratooren

Di Skriiwers, wat Administratooren of „Sysop“ nēmt sen, hiir ek tö di Wikipedia. Ja sen Skriiwers, wat muar Rochten fingen haa, aurdat ja me di Technik fan di Wikipedia gur om ken.
Fuar't miist help des Lir hol en gau, wan't Fraagen jeft of wan wat ek rocht paset.
Ja sen man ek fuar alis töstendig en haftbaar, wat jir pasiaret.

Biskiir fuar Lir me Rochten

Di Önberer fan des Natsir jeft aural Biskiir, dat niin Skelter, Teksti, Musik of üđers nemen uur skel, hur en trērst Mensk Urheberrochten ön heer.
Bi di Wikipedia uur rocht fuul hoogstjüürt en skrewen. Diaraur ken uk nemen disarfuar üppasi, dat diar ek dach en Skelt of üers diartwesken es, wat diar ek wiis skul.
Aurdes skel jen, hokens Aarber jir söner di Rochten diarfuar weegit uur, hol Biskiir sii, da uur des Datei metjens ütnemen.
Di ofitsieli Wai es, des Biskiir hentö jen fan di Designated Agents (eeđer US-Gisetsi) fan Wikimedia tö stjüüri.
Fuar't miist es't man efen sa gur of mener swaar, aktiivi Skriiwers en Natpost tö stjüür: Di Adres es info-frr@wikimedia.org.
Iin ön des Natpost skel di Adres fan di Sir staan, hur di Dati tö finj es, wat diar ek henjert.

Üp Dütsk