Text iip Halunder


Feedjooar, ooder Frühjahr, es iaan fan de schtjuur Djooarstid'n. Deät begent uun Marts en komt noa Wonter en feer Sömmer.

Feedjooar fan Arcimboldo