Ferring Stiftang

Kulturel iinrachtang uun Aalkersem
Didiar artiikel "Ferring Stiftang" as eksklusiif üüb't Nuurdfresk Wikipedia!
Tekst üüb ÖömrangAt Ferring Stiftang as en kulturel iinrachtang uun Aalkersem üüb Feer. Hat woort feerd faan Prof. Dr. Volkert Faltings.

Ferring Stiftang

Mualen Bewerke

At Ferring Stiftang as 1988 faan Dr. med. Frederik Paulsen uun Aalkersem grünjlaanj wurden. Di nööm "Ferring", uun’t fresk "Fering" skrewen, betiakent at fresk spriik, hü’t üüb Feer snaaket woort, at ual wüfensdracht an auerhaupt ales, wat tu Feer hiart.

At Ferring Stiftang hee fööraal trii saagen uun’t uug:

1. At fering an öömrang spriak an kultüür, oober uk ööder letj spriaken tu fördrin.

2. At forskin diaram, hü’t leewent faan a minsk an a natüür bi a küst, uun a waas an üüb a eilunen uflääpt. An at stiftang wal diartu bidreeg, dat detdiar leewent erhäälen an ferbeedert woort.

3. At fördrin faan onerschükangen tu't histoore faan't lidj, diar uun Nuurdfresklun, föraal üüb Feer an Oomram, lewet haa.

Luke uk diar Bewerke

Ferwisang efter bütjen Bewerke