Tekst üüb Öömrang


A Hemelswaier san a sjauer hoodwaier, huar dü di üüb a eerd efter rachtst.

  • Nuurd(en) - wiset tu a nuurdpuul
  • Uast(en) - wiset diar hen, huar a eerd ham hen dreit, huar a san apgongt, at maarenlun, a orient
  • Süüd(en) - wiset tu a süüdpuul
  • Waast(en) - wiset diar hen, huar a eerd ham faan wech dreit, huar a san onergongt, at injlun, a okzident
A hemelswaier mä 32-streg-iindialang.

Iindialang Bewerke

Streg Bewerke

Auer sjauer waier för a nawigatsion ei ling, haa a sialidj jo noch fiiner iindiald:
Nuurd - Nuurd tu uast - Nuurdnuurduast - Nuurduast tu nuurd - Nuurduast - Nuurduast tu uast - Uastnuurduast - Uast tu nuurd - Uast - an so widjer ... luke üüb det bil rochts.
At jaft 32 streg an arke streg as 11,25 (=360:32) graad briad.

Graad Bewerke

Daalang woort oober uk uun a siafaard di kreis uun 360 graad iindiald:
Det begant bi 0 graad (Nuurd), lääpt do rochts am tu Uast (90 graad), Süüd (180 graad) an Waast (270 graad).

Föörlaag Bewerke

Wan dü a naibern faan en saarep of eilun uunwise wel, könst dü fein detdiar förlaag mä det winjruus brük:

Naibern faan Neebel üüb Oomram Bewerke

Sal Noorsaarep Fer
Nuurdsia   A Nääs
Halaglun Witjdün A Huug

Luke uk diar Bewerke

  Commonskategorii: Winjruusen (mä sjiisk betiaknangen) – Saamlang faan bilen of filmer