Söl'ring


Mooring es en nuurđfriisk Spreekwiis, wat fuaral ön en trinjom dit Mor fan Risem (5a/5b) snaket uur. Diarfan kum uk di Noom.
Mooring jert tö dit Böökinghiarter Frasch (5), wat jen fan di Spreekwiisen es, wat aaft snaket uur (Haupt-Spreekwiis). Aurdat Mooring jit maning Spreekers heer, uur aaftinoch "Mooring" tö dit Böökinghiarter Frasch sair, en dit es normaalerwiis ek rocht sa.

Friisk Spraakfamiilien Bewerke

Hat jeft tau Spraakfamiilien ön Nuurdfriislön, di Spraaken fan't Fastlön en di Spraaken fan di Ailönen Söl, Föör, Aamrem en Heliglön.

Luki uk jir Bewerke