Tekst üüb Öömrang


Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn (sjineesk 漢語拼音方案 / 汉语拼音方案) woort miast bluas Pinyin näämd. Det san amtelk reegeln, am at sjineesk skraft tu romanisiarin, det ment tu't latiinsk alfabeet amtusaaten.

Pinyin gongt faan't huuchsjineesk (sjineesk 普通話 / 普通话, Pinyin pǔtōnghuà) ütj. Likes as Pinyin ei bluas uun Sjiina, man uk uun Taiwan det amtelk amskriiwang.

Grünjbaustianer faan't sjineesk uun Pinyin

Bewerke
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
o bo po mo fo lo o
ei bei pei mei fei dei nei lei gei (kei) hei zhei shei zei ei
ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er
u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su wu
ua gua kua hua zhua chua shua wa
uai guai kuai huai zhuai chuai shuai wai
uan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan wan
uang guang kuang huang zhuang chuang shuang wang
uo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo wo
uei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui wei
uen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun wen
ong dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song
ueng weng
i bi pi mi di ti ni li ji qi xi yi
ia lia jia qia xia ya
iai yai
iao biao piao miao (fiao) diao tiao niao liao jiao qiao xiao yao
ian bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian yan
iang niang liang jiang qiang xiang yang
ie bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ye
io yo
iou miu diu niu liu jiu qiu xiu you
in bin pin min nin lin jin qin xin yin
ing bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ying
iong jiong qiong xiong yong
ü ju qu xu yu
üan juan quan xuan yuan
üe nüe lüe jue que xue yue
ün jun qun xun yun
-i zhi chi shi ri zi ci si

Tuuner

Bewerke
 
5 tuuner uun't Pinyin-süsteem

Arke grünjbaustian koon fiiw ünlik betuunangen haa, an diarmä fiiw ünlik bedüüdangen.

Bispal: ma

Bewerke
 1. iarst tuun (huuch):
  (mam).
 2. ööder tuun (sticht):
  (henep).
 3. traad tuun (liach, fäält an sticht):
  (hingst).
 4. sjuard tuun (fäält):
  (roose).

An do as diar noch en fiften tuun (ünbetuunet), hi woort miast ei mätääld.