Täkst aw mooringer frasch


Theodor Siebs (* 26. August 1862 önj Bremen, † 28. Moi 1941 önj Breslau) wus en tjüschen germanist.

Bil foon Theodor Siebs

Laawen

Bewerke

Siebs wus profäsor bai e uniwersitäät Greifswald, lääser bai e uniwersitäät Breslau.

Tuhuupe ma oudere spräkewaasenschapere än ma fertreesere foon hu tjüsche teooterbüüne heet hi en bök utdänj, wat räigled, hü et tjüsch rucht ütsprääged wårde schal. Et bök wörd önjt iir 1898 fort jarst tooch pranted än eefter ham "di Siebs" nåmd. For en lung tid jüld di "Siebs" as dåt beest wärk ouer e huuchtjüsch ütspräke.

Deerfor än aw e sid deerbai heet hi ham boonbräägend mat frasch befooted, weerbai hi ham ai schuuniede önj åle laawende frasche dialäkte ouftiikninge tu måågen bai da manschne ine. Foon sin amenbai fäärti publisiirde wärke betiie jam foole aw dåt nordfrasch. Önj sin Geschichte der friesischen Sprache stoont en bål fulstäni histoorisch gramaatik foon möre nordfrasche spräkewise, weer hi önj Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache ål foole biispele foon jääwen häi.

Sin årw as önj e krich önj Breslau ferlääsen gingen.

Wärke da jam aw dåt nordfrasch betiie

Bewerke

Da mååste böke san heer 'online' tu leesen!

Literatuur

Bewerke
  • Miedema, H.T.J. Paedwizers fan de Fryske filology. Th. Siebs (1862–1941), F. Buitenrust Hettema (1862–1922) en de Fryske filology tusken 1880 en 1940. Ljouwert/Leeuwarden 1961.

Kiik uk deer

Bewerke