Söl'ring


Kategoriien eeđer ICD-10
U07.1 COVID-19, Wiirus fünen
U07.2 COVID-19, Wiirus ek fünen
ICD-10 online (WHO-Versioon 2019)

COVID-19 (fan engelsk: COrona VIrus Disease 2019) es en Kraanker, diar fan di Coronawiirus SARS-CoV-2 ön Gang kumt. Üs jest es COVID 19 ön di Jöölmuun fan 2019 ön di Stat Wuhan ön Kiina faststelt. Di Kraanker uur fan di Uurem fiiđerdönen.

2020 es diarfan en Pandemii uuren.

Forlaap en Forskelen

Bewerke

Ek ark'jen diar fan di Wiirus raaket uur, uur swaar kraank. Enkelt Liren fo dit gaar ek me. Üđern fo Host en Snööf of Fiiber, sa üs em dit fan en Sjucht keent

Mensken, dānen al kraank of al ialer sen, ken fuul ringer töpas kum en uk sterewi.

 

Pandemii

Bewerke

Eeđer hok Weeken kām dit Wiirus aur di Grensen fan Kiina hen aur di hiili Öört. Dat dit da ek sa fuul ombidrain uur, skel di Liren ek sa fuul forraisi, Masken drai en rinnelk wiis.

Ön Dütsklön waar Skuulen en Jungensguarten sa üs maning Laadens ön di Gērs- en di Krölenmuun techtmaaket (Lockdown).

Di Kaart weeget en Stant fan di Pandemii: Diar junker di Klören, diar muar Kraanken sen diar.

 

   

Hiiling

Bewerke

Bi di miist Mensken giar di Sjucht fan salev weđer wech. Fuar üđern es jit niin Medisiin fünen, aur dit Wiirus jit ek lung bikeent es.

Sent di Jöölmuun 2020 jft et Impfmereln, man em es ek seeker, hur fuul en hir aaft em impfet uur skel, dat em ek kraank uur.

Diarom es dit taust "Biin" fan di Sküül, dat em höm proowi let, weđer em dit Wiirus heer, uk wan em hömsalev gaar ek kraank fuarkumt.

Luki uk diar

Bewerke
  Commons: COVID-19 – Saamling fan Skelter en Videos

  Nöörig Böör tö Bidrachen aur di Sünhair