Tekst üüb Öömrang


Kneppelfreed (waastfresk för Knapelfreidai) wiar di 16. Nofember 1951 uun Leeuwaarden uun Waastfresklun.

Detdiar ünofisiel "freimarke" kaam 30 juar leeder ap.

Wat wiar dar luas?

Bewerke

Üüb Zaailand, di markels faan Leeuwaarden san sjandaarmer mä knapler an weedersprütjen üüb a minsken luas gingen.

A minsken hed jo diar föör't gericht fersaamelt, am en proses jin di skriiwer Fedde Schurer[1] tu ferfulgin. Hi hed en artiikel auer di rachter mr. Wolthers uun det bleed Heerenveense Koerier skrewen, auer didiar rachter auer a miaten hard jin a Waastfresken oordialet hed. Iansis hed'er en moolkmaan bestroofet, auer hi sin moolk üüb waastfresk uunprisagt, an en ööder tooch hed'er di tiirdochter Sjirk van der Burg ferbeeden, föör gericht waastfresk tu snaakin.

Bütjen sted a minsken an rept: 'Wi wel Schurer sä!'. Di stootsafkoot mr. Hollander wurd det tuföl, an do rept hi a sjandaarmer, am a minsken tu ferdriiwen.

Auer detdiar föörgungen wiar a Waastfresken so dol, dat tau ministern ütj Den Haag kem moost, am a minsken tu beraugin. Jo ferhaneld diar tau weg an beslood do, dat waastfresk at ööder amtsspriak wurd skul. Leederhen as waastfresk uk uun a skuulen iinfeerd wurden.

Futnuuten

Bewerke
  1. ütjspreegen: "Sküürer"