Technik fanst Dü önj e:

Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Tächnik“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Tächnik“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Tächnik“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
Täkst aw mooringer frasch


Lönjwirtschap

Hautjarscher (mooring)

Elektroonik

Autonavigasjoon
Ferstarker (mooring)
Jåchtdioode
Mötjstande
Transistor (mooring)

Füsiik

Rümfård

Technik fuar't Hüs

Weeterfrii Pesistiin (Söl'ring)
Weetertecht Beton (Söl'ring)
Traachter (Söl'ring)
Friisnakigiraat