Täkst aw mooringer frasch


E wunter as ån foon da fjouer iirstide foon’t iir. Hi as dåt koulst iirstiid än kamt eefter härfst än for uurs.

Sii uk Bewerke