Foehr.svg Tekst üüb Fering


Det Ualfresk Spriik, en waastgermaans spriik, as det det föörluuper faan dön neimuuds fresk spriiken. Hat as auerlöwert uun rochtsbuken an uurkunden ütj det 13. tu 16. juarhunert ütj at lun twesken de Weser Struum an Ijsselmeer. Ualfresk wurd do uk uun Nuurdfresklun spreegen, man teksten diarfaan san ei auerblewen.

Det iarst sidj faan det Fresk Lunrocht (1485)

Ferlik mä öler waastgermaans spriikenBewerke

Fering Ualfresk Ualingels Ualplaattjiisk Ualhuuchtjiisk Uurgermaans
feet fet fæt fat faz *fatą
maan mon mann mon, man man *mann-
muun monath monaþ monath, manuth manod *mēnōþs
wel red ræd red, rad rat *raþą
öler othar oðer oðar andar *anþeraz
fiiw fif fif fif fimf *fimf
üs us us us uns *uns
sark tziurke ċiriċe kirika kirihha *kirikǭ
lei ledza leċġan leggian legen *lagjaną
hingst / hoos hors hors hors, hros hros *hrussą

GramatikBewerke

NöömerBewerke

Ualfresk nöömer haa fjauer kaasen: noominatiiw, akusatiiw, geenitiiw an daatiiw.

  • Tu bispal: thī bām a buum, thiū erthe at eerd an thet skip at skap.
Kaasus Iantaal Muartaal Iantaal Muartaal Iantaal Muartaal
noominatiiw thī bām thā bāma(r) thiū erthe thā ertha thet skip thā skipu
akusatiiw thene bām thā bāma(r) thā erthe thā ertha thet skip thā skipu
geenitiiw thes bāmis thēra bāma there erthe thēra erth(en)a thes skipes thēra skipa
daatiiw thā bāma thā bāmum there erthe thā erthum thā skipe thā skipum

AdjektiiwenBewerke

Ualfresk adjektiiwen hed en stark deklinatschuun an en swak deklinatschuun:

Stark Deklinatschuun
Kaasus M. W. S. Muartaal
noominatiiw gōd gōde gōd gōda, gōde
akusatiiw gōd(e)ne, gōden gōde gōd gōda, gōde
geenitiiw gōdes gōd(e)re gōdes gōd(e)ra
daatiiw gōda, gōde gōd(e)re gōda, gōde gōda, gōde
Swak Deklinatschuun
Kaasus M. W. S. Muartaal
noominatiiw gōda gōde gōde gōda
akusatiiw gōda gōda gōde gōda
geenitiiw gōda gōda gōda gōdena
daatiiw gōda gōda gōda gōdum

BispalBewerke

Faan det Fivelgo Rocht (15. juarhunert):

1. Hueth is riucht? List ende kenst riuchtis ande godis. Riuchtes, thet queth rethelika thinga ande riuchtelika thinga, alsa bithiut hit thi paws. 2. Hwet queth thet wird godis? Nethelikera thinga and erlikera thinga, sprecht thi kaiser. 3. Hv monich riucht ister? Twa, en godelic ende en manslic; thet erste is thi onbern, thet other scoltu lernia; thet en hath naturalis, thet other ciuilis.

1. Wat as rocht? Wedenskap an weden faan't rocht an faan't gud. Faan't rocht, dat bedüüdet wis dingen an rochtelk dingen, so düüdet det a paap. 2. Wat bedüüdet at wurd faan it gud? Natelk dingen an iarelk dingen, spreecht a keiser. 3. Hüföl rochten san diar? Tau, en götelk an en menskelk; det iarst as det uunbäären, det öler skääl dü liar; det ian het naturalis, det öler civilis.

LiteratüürBewerke

BukenBewerke

  • Heuser, W. (1903), Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar, Heidelberg: C. Winter. (Archive.org)
  • Richthofen, K. (1840), Friesische Rechtsquellen, Berlin: Nikolaische Buchhandlung. (Archive.org)

Luke uk diarBewerke