Text iip Halunder


Wesfriisk (Wesfriisk: Westfrysk) es en Friisk Spreek. Ungefeer 400.000 Mensken snakke Wesfriisk. De measte wuune in 'e Noort fan Hollun, in Wesfriislun.

Wesfriisk uun Hollun (bli)